Buli Hali

kaa websitete taaki Luqas mathapedhan Hamern aponka yena wodi ytidinee. kodaanal shidhana wongelin mathapinadhan thzika yeena ytooda ytee kaa website shedana wosa shedhana wadimana kaalee.Mathapinadhan latayse yen zaga goyteka shedana daameda damee.