Yesussa Videono

Yesus

kinin adhadhora yedayse dimbira kin dhabhondar yeeka Yesus layi matate eendhan waana waana wadimaka tarshatebee eeno yin giyendhan konin kaysodis haysate ki dade. Luqas thapayse kinin wodanadhan Luqas mathapera Yesusisa Dhonkondhan zagayse kinin hayana tarshayna waadimanabee kinin dhoyon nashimakonbedhan hapana dameda daame.