Yesussa Videono

Yesus

kinin adhadhora yedayse dimbira kin dhabhondar yeeka Yesus layi matate eendhan waana waana wadimaka tarshatebee eeno yin giyendhan konin kaysodis haysate ki dade. Luqas thapayse kinin wodanadhan Luqas mathapera Yesusisa Dhonkondhan zagayse kinin hayana tarshayna waadimanabee kinin dhoyon nashimakonbedhan hapana dameda daame.

 • 2:07:53

  Yesus - maleka yndaadar

 • 8:08

  1 wulsa biraa

 • 3:42

  2 Yesusin adhono

 • 2:15

  3 Yesusa naasamon wadano

 • 3:47

  4 Yesus noqonka shiye Wanniskal kin shiydhono

 • 2:22

  5 Yesus meshinka kinin taysadhono

 • 3:07

  6 Yesus hamana doon yerndhan ki giyoono

 • 1:02

  7 gebiren kasayana eenabee persawayan eenasaa kansino

 • 2:01

  8 tarshen goynka karanin yedadhono

 • 2:14

  9 Yaarosisa nnano diyayse dembhira kon pashono

 • 3:10

  10 tamarayn kambhono

 • 1:02

  11 tipaamo

 • 3:38

  12 duukandar Bayrosa uspin gidhono

 • 0:19

  13 qansayse giyyayna tipaanane

 • 2:56

  14 seeson eesono seesonsa garnton kon hapono

 • 0:43

  15 maana tamara

 • 1:56

  16 noqonka shiye Wannis dhaxen oonsa iinte

 • 2:18

  17 bhentan ythebee bhentansa kansino

 • 0:55

  18 shakansa kansino

 • 1:58

  19 Yesus bazindar dhabhon saylendhan lay kin haysono

 • 2:16

  20 meshinka yedadha kin pachadhono

 • 2:29

  21 Yesus shii dong eendhan kin kunsono

 • 1:23

  22 Bheteoos Yesus kidi kirsitoos kinin doondhan ki giyade

 • 1:45

  23 Yesusin okimoono

 • 2:15

  24 Yesus siyaa meshika yedadha nasa kin pachono

 • 0:57

  25 mesike

 • 2:23

  26 mesikebee Bayro amendhensa timrtino

 • 0:54

  27 waani eendhan yer siyadar arsaynana hay

 • 0:28

  28 Bayrosa bitamono selthisa aapidisine

 • 0:29

  29 Yesus seeson eenabete ki sasikade

 • 1:57

  30 pachntaa uknsen roonka

 • 1:38

  31 tipa samaraw easa kansino

 • 1:44

  32 Bherthlomosin pachadhono

 • 2:21

  33 Yesusbe Zakiyosbee

 • 0:42

  34 Yesus denbhinbee dhabhintabesa kinin giyoono

 • 1:10

  35 Yesus kenshadhima kinin ardoono

 • 1:00

  36 Yesus Ieresulamena kin eepoono

 • 1:51

  37 Yesus koymon okayndhan kin oytoono

 • 0:45

  38 maan qambhinsa imintoono

 • 0:59

  39 Hana Yesussa hayamon kon oysoono

 • 1:50

  40 woynin hatasa raqinbee wadimayna eenasa kansino

 • 0:58

  41 Qesaarna gibirrn kashadhayno

 • 2:55

  42 machin gaalano

 • 2:29

  43 bhaa raqinsa tmirtino

 • 4:22

  44 Yesus sasikayse kin imbhonbee kin yedadhoono

 • 2:23

  45 Bhethiroos Yesusidhan dhesatine kin hamoono

 • 1:58

  46 Yesusdar bagimaysebee oysona kin thetoono

 • 1:43

  47 Yesus Bhlathosidar kin thezoono

 • 1:24

  48 Yesus Yerdoosidar ensate kin yidhoono

 • 2:56

  49 Yesusdar paradadhoono

 • 3:34

  50 Yesus mesiqelindhan kin baskoono

 • 2:49

  51 Yesusin rokadhoono

 • 0:56

  52 policana Yesussa apalandar iitha kinin dhaboono

 • 1:06

  53 mesqelidar haydhoono mlikitino

 • 1:39

  54 rokadhana seeson gena eena

 • 1:45

  55 Yesusin diyoono

 • 2:00

  56 Yesusin duukadhoono

 • 1:28

  57 duukin raqinte daana errgan gena

 • 1:22

  58 duukin ranqoo gurrne

 • 1:55

  59 dembhiraa dhabhaa Yesus ki hapadhade

 • 1:15

  60 gebhoon eerganbee Yesusin cacindar kin dhabhono

 • 5:40

  61 Yesusdhan hanon metenka hanin dhesensa eelimeno