Hali Buli Hamerinka

Kasa chobar Hamerin haponka Halin Bulin uspindhan qansan dameda daamee.

Qansana kaa raqadhan latee

Matiyoos 1
 • Matiyoos
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • Markoos
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • Lukas
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
 • Wannis
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
 • Yetadhanasa wadimano
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • Rome
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • bira Qorontoos
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • Lanso Qorontoos
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • Galatiya
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Ephsion
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Philipoos
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Qolasiyaas
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • bira tesoolonqe
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • lanso Tesoolonqe
  • 1
  • 2
  • 3
 • bira Thimatoos
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • lanso Thimatoos
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Titoo
  • 1
  • 2
  • 3
 • Pilomona
  • 1
 • Ibra
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • Yayqoobe
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • bira Bhethiroos
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • lanso Bhethiroos
  • 1
  • 2
  • 3
 • bira Wannis
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • lanso Wannis
  • 1
 • makanso Wannis
  • 1
 • Yiwuda
  • 1
 • Wannisa shedintono
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
Hansha