Hali Buli Hamerinka

Kasa chobar Hamerin haponka Halin Bulin uspindhan qansan dameda daamee.

Qansana kaa raqadhan latee

image
Matiyoos 1
Hansha
Terms & Conditions