Nagaya ye na'aa

Nagaya ye na'aa Hamarin webstindar   

Hamer hambhayno  zarsino debub omo Jinka zoninsa chobar 100k.m ki daade.

kisa woradano Hamer woreda hamayse ko ealdhe. Hamarnka katti kinika dhesadhayno shoshi kuunsabee  ean gaari goshipakabene. Hmarensa dayntano qoole gishabe haami koyakabene wanni  eara  waana ken hayayno maa  kemana zagidi yidaana   wakira bhulinta ko zasikee ogo yin hayamaa  maan keema eadhan  Hamern dabinka maa ki keemade hamayse paydadhe.


 

 

kiraa hapadhayna lamaana Anzana Hamer nasine.kinin qadhono taki taki shidhate na'ate ko daade. kisa metendar kinin hayono  nabino Balaa koda hambhe komakosa dhoysne. 

 

kaa raqadhan  latayse waana waana luubon shedan daamee daa damee.